Všeobecné podmínky

 1. Provozovatel

  Provozovatelem služby Tastee je fyzická osoba Jan Krmela, IČ 04118308se sídlem Vinařská 417/20, Klobouky u Brna 691 72. Fyzická osoba zapsaná na MÚ Hustopeče pod č.j. dne 27.5.2015 Dále jen "provozovatel".

 2. Služba

  1. Provozovatel poskytuje službu k vytváření www stránek. Tato služba je dostupná na internetové adrese www.tastee.cz. Stránky uživatelů jsou provozovány na doménách třetího řádu www.cokoliv.tastee.cz. Dále jen "služba".
  2. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz nabízené služby Uživateli a závazek uživatele za tuto službu platit poplatky podle platného ceníku provozovatele.
 3. Uzavření smlouvy

  1. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát uživatelem služby vytváření www stránek (dále jen „Uživatel“).
  2. K objednání služby ze strany Uživatele dojde na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře prostřednictvím internetu.
  3. Objednáním služeb prostřednictvím internetu vyslovuje Uživatel svůj závazek řídit se těmito všeobecnými podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.tastee.cz.
  4. Smluvní vztah založený dle těchto všeobecných podmínek vzniká mezi smluvními stranami okamžikem schválení zaslaného a řádně vyplněného registračního formuláře Uživatele ze strany provozovatele služby a řídí se ustanovením občanského zákoníku a navazujících předpisů.
  5. Na Uživatele, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, se vztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. z. č. 89/2014 Sb. občanský zákoník.
  6. K využití služby se musí Uživatel zaregistrovat. Během registrace je Uživatel vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu Uživatele, je Provozovatel oprávněn účet Uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
  7. Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci Uživatele, pokud se může odůvodněně domnívat, že Uživatel porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.
 4. Služba a její tarify

  1. Službu poskytuje Provozovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Služby bez předchozího upozornění Uživatele, a Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím. Pro vyloučení případných pochybností berou smluvní strany na vědomí, že Provozovatel je oprávněn ke změnám a úpravám uvedeným v předchozí větě i ve vztahu ke stávajícímu Uživateli, se kterým již byla uzavřena Smlouva (nikoli tedy pouze k budoucímu Uživateli).
  2. Službu lze využívat ve zkušební době zdarma. Zkušební doba trvá 7 dní od registrace. Po skončení této zkušební doby je znemožněno přihlášení do administrace a webová stránka na www.cokoliv.tastee.cz je deaktivována. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat účet a data s ním souvisejícím, po uplynutí zkušební doby, smazat.
  3. V průběhu zkušební doby a neprodleně po skončení zkušební doby lze prodloužit využívání Služby uhrazením dle nabízených tarifů na Internetových stránkách www.tastee.cz
  4. Za zvolený tarif je Uživatel povinen platit úplatu ve výši, kterou Provozovatel uvádí v souvislosti určitým tarifem na Internetových stárnkách, přičemž její výše může být zavislá na druhu tarifu. Provozovatel je oprávněn měnit výši úplaty tarifu či funkce tarifu pro budoucí období, na které nebyla Uživatelem zaplacena úplata.
  5. Provozovatel je oprávněn tarify zrušit.
  6. Uživatel je oprávněn změnit svůj tarif. Pokud Uživatel přejde na tarif vyšší třídy (tj. tarif s vyšší úplatou) nebo na tarif nižší třídy (tj. tarif s nižší úplatou), bere Uživatel na vědomí, že mu může být část jeho funkcí znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené Provozovatelem pro druh tarifu, na který Uživatel přešel.
  7. Uživatel může kdykoliv požádat o doplňkové služby. Za tyto doplňkové služby je účtován jednorázový poplatek dle ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo výši jednorázového poplatku za doplňkové služby změnit, v závislosti na náročnost doplňkové služby.
 5. Doplňkové služby

  1. Uživatel může kdykoliv požádat o doplňkové služby.
  2. Za zvolené doplňkové služby je účtován poplatek dle podmínek platného ceníku a je nevratný.
  3. Doplňkové služby provedené Provozovatelem na míru pro Uživatele jsou podmíněny vzájemnou domluvou o způsobu provedení, termínu provedení a připadnou změnou poplatku, dle náročnosti doplňkové služby.
  4. Registrace domény a vlastnictví domény
   • Fyzická nebo právnická osoba, která zakoupí doménu, je její zakonný vlastník. Provozovatel vstupuje pouze jako technický správce a jako prostředník mezi Uživatelem a organizací zajištující danou doménu. Pokud se Uživatel jako majitel domény rozhodne doménu neobnovit, Provozovatel není zodpovědný za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud Uživatel nezajistí včasnou platbu, můžete o doménu nenávratně přijít, za což Provozovatel nenese zodpovědnost. Na základě požadavku Uživatele bude na účet Uživatele zaregistrována a nasměrována doména druhého řádu. Doména druhého řádu je doména ve tvaru www. domena.cz, přičemž za pojem „domena“ je možné si dosadit libovolné slovo. Ukončením služby ze strany provozovatele nevzniká Uživateli nárok na vrácení platby.
 6. Užívání Služby

  1. Pro účely zřízení uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen sdělit Provozovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Provozovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.
  2. Uživatel se zavazuje neužívat Službu žádným způsobem, kterým by jakkoliv narušoval práva Provozovatele či třetích osob nebo kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je Uživateli zakázáno:
   • odesílat prostřednictvím Služby v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Provozovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy;
   • prostřednictvím Služby zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Provozovatele;
   • užívat Službu k nezákonným činnostem;
   • odesílat prostřednictvím Služby spamy;
  3. Provozovatel je oprávněn zablokovat či odstranit Obsah, pokud by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. Za účelem šetření domnělých porušení těchto Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn zkontrolovat Obsah Uživatele, s čímž Uživatel souhlasí.
  4. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k užívání Služby, zejména se zavazuje, že je nesdělí či jinak nezpřístupní třetí osobě a neumožní ji ani přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Provozovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové.
  5. Uživatel se zavazuje, že svůj uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Provozovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu.
  6. Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Služby je Uživatel povinen neprodleně oznámit Provozovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Internetových stránkách. Technická podpora Provozovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Provozovatele.
  7. Uživateli je zakázáno Službu jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Služby či souvisejícího softwaru či hardwaru.
  8. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Služby, a to především z důvodu upgrade a údržby Služby, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Služby, nebo nedostupnost Služby z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
  9. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní oprávnění užívat Službu, a souhlasí s tím, že Službu mohou užívat i jiné osoby včetně samotného Provozovatele.
 7. Odpovědnost Provozovatele

  1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití Obsahu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy. Uživatel souhlasí s tím, že je povinen si zajistit zálohu veškerého Obsahu prostřednictvím vlastního zálohování dat.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Služby nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Služby bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za Obsah. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel.
 8. Platební podmínky

  1. Provozovatel umožní Uživateli užívat Službu v rozsahu, který je spojen s určitým placeným tarifem, až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem.
  2. Úplata za Službu je formou předplatného na určité časové období (dále též „Předplatné“).
  3. Uživatel je povinen vždy před uplynutím časového období zaplatit Provozovateli Předplatné na následující časové.
  4. Úplata bude placena některou z platebních metod, které umožňuje Provozovatel.
  5. V případě neuhrazení Služby na příští časové období bude Služba deaktivována.
 9. Ukončení služby

  1. K ukončení služby dojde automaticky, pokud po dobu zkušení doby od zřízení služby nebude uhrazen poplatek na příští časové období.
  2. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:
   • stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy
   • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele
   • Uživatel poruší tyto všeobecné podmínky
   • Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb
   • v případech, kdy dojde k narušení či zneužití stránek Uživatele takovým způsobem, že je již nelze nadále fakticky využívat (např. v případě přetrváváních hackerských útoků apod.)
   • stránky Uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazují
  3. Je-li Uživatel spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů.
 10. Zpracování osobních údajů

  1. Podmínky zpracování osobních údajů
   Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Uživatel by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost. Zpracování osobních údajů je ze strany Provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Provozovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů webových služeb společnosti jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje poskytuje Uživatel Provozovateli dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Provozovatel bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze Uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin Uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele anebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto Uživatelem poskytnuté budou zpracovávány pro její potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů Provozovatele k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. Uživatel má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na Provozovatele obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adrese tastee@tastee.cz. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny Uživatele webových služeb Provozovatele, kteří poskytnou Provozovateli své osobní údaje, Provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Předáním informace o své emailové adrese uděluje Uživatel Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení Provozovatele elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb., má Uživatel právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.
  2. Souhlas
   Uživatel musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření (zejména v elektronickém formuláři na internetových stránkách).
 11. Ochrana práv duševního vlastnictví

  1. Provozovatel je autorem šablony, softwaru a samotné služby.
  2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
   • kopírovat, stahovat a šířit obsah provozovatele či jiných Uživatelů bez jejich svolení
   • zasahovat jiným Uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit
   • zasahovat do bezpečnosti služby
   • využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému služby viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy
   • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity Uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
  3. Provozovatel má právo odstraňovat domény spekulativního charakteru.
  4. Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích osob.
 12. Zneužití služby

  1. Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat. Za zneužití se považuje zejména:
   • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání (obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let -erotický obsah stránek atd. - lze umístit pouze na stránky chráněné heslem (viz služba Uzamčení stránek dostupná v placených programech)!)
   • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Uživatele či provozovatele
   • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům
   • narušování možnosti užití služby jinému Uživateli
   • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací
   • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.tastee.cz
   • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka
   • úmyslně přetěžování serveru nebo jiné úmyslné zneužívání softwaru služby
  2. Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím služby způsobil provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená provozovateli. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby Uživatelem.
  3. Provozovatel není odpovědný za obsah stránek Uživatelů a neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi Uživatelem a jakoukoliv třetí osobou a to ani v souvislosti se službou, stejně tak Provozovatel neodpovídá za porušení práva Uživatelem či třetí osobou v souvislosti se službou. Zejména Provozovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk Uživatelem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi Uživatelem a třetí osobou.
  4. Provozovatel dále nenese odpovědnost zejména za:
   • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.tastee.cz, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.tastee.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek Služby
   • obsah umístěný na internetové stránky Služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro Provozovatele není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit
   • nekompatibilitu www.tastee.cz s koncovým zařízením, softwarem Uživatele nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací
   • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.tastee.cz
 13. Další ujednání

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto podmínky. Změnu marketingových podmínek je provozovatel povinen oznámit Uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Uživatel má právo tyto změny podmínek do 14 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel kontaktovat Provozovatele
  2. Informace o mimosoudním řešení sporu: Každý Uživatel, který uzavře s Provozovatelem kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Uživatel je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícím náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Uživatel, který má bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, je oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise.
  3. Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách provozovatele.
  4. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty služby, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti služby. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
  5. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
  6. Uzavřená smlouva bude uložena v elektronické databázi Poskytovatele.
  7. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  8. V případě výskytu chyb při registraci, kontaktujte Provozovatele na podpora@tastee.cz

Tyto podmínky jsou platné a účinné ke dni 9.9.2016